Posts tagged “cha-cha

CON-ASSwang?!?

no-to-con-assAno nga ba ang talagang usapin tungkol sa CON-ASS na ‘to? Ano ba ang patutunguhan sa isyong ‘to? Ito Usapin na dapat malinaw sa lahat.  Pero sa simula pa lang, malinaw na maging sa mga nagsulong ng resolusyon 1109 na mali ang kanilang ginagawa, kaugnay ng nakasaad sa batas at pambansang interes, paano maaasahang magbabago ang isip ng mayorya? Ang kailangang gawin nila ay ang ilantad ang buong kabulukan ng mga taong ito na masugid na tagapagtaguyod ng CON-ASS.

Kung tutuusin naman talaga, kailangan talagang baguhin ang constitution. Pero hindi kailangang-kailangan gaya ng pagmamadali ng administrasyon ngayon. Ito ay isang bagay na napakahalaga para sa republika na hindi dapat minamadali. Isang bagay na dapat pagtuunan ng pansin at pag-usapan. Kailangan baguhin pero napakalinaw na dapat tutulan ang lahat ng pakana ng administrasyon na baguhin ang konstitusyon hangga’t iba gusto ng administrasyon kung bakit dapat baguhin sa sagot ng interes ng sambayanang Pilipino. Walang mali sa pagpapalit, pagsasaayos at pagbabago ng ilang mga nakasulat sa constitution kung  ito ay para sa ikabubuti ng bayan. Pero kung para lang sa ikabubuti ng iilang nakaupo sa posisyon, maling mali!

Pero sa kasalukuyang isinusulong ng administrasyon, malayo sa mga ito ang kanilang layunin. Nais nilang baguhin ang konstitusyon hindi para mapahusay ito, kundi lalo pang mapalala ito. Kundi sa pangsariling interes lamang. Anumang pagtatangka ng kasalukyang administrasyon na pagbago sa konstitusyon, kung nakabatay lamang sa kani-kanilang pansarili at makitid na interes, tiyak na walang mapapala ang taumbayan. Kaya ang nagiging kapalit ng kanilang ganid na pakana ay ang walang tigil na mga protesta ng karamihan kontra sa isinusulong ng administrasyon.

Ang CON-ASS ay bahagi lamang sa buong agenda ng rehimeng GMA sa pagbabago ng ating Constitution o CHA-CHA. Sa buong proseso ay hindi man pinaliliwanag sa sambayanang Pilipino ang dahilan bakit kinakailangang baguhin ang Constitution sa panahong ang buong bansa ay humaharap sa napakatinding pampinansyang krisis.

At ang panghuling tanong, kung sino, ay madali nang masagot sa batayan ng sagot kung bakit dapat baguhin. Dahil gusto ng administrasyon na magpatuloy sa kapangyarihan, mas humaba ang termino para mas tumagal ang pandarambong nila, kaya nila gustong baguhin ang konstitusyon. Kung magiging dahilan  ng pagbabago ang pambansang interes, ang pambansang demokrasya at kaunlaran, malinaw na ang mamamayan ang dapat bumago sa konstitusyong ito. Pero bago pa man mangyari iyon, kailangan munang maalis ang pinakamalaking balakid sa mamamayang Pilipino, ang rehimeng Arroyo.

Hindi natin kailangan ang CHARTER CHANGE… ang kailangan natin ay  SOCIAL CHANGE.

Ikaw kaibigan, tutol ka ba sa CON-ASS o gusto mong maging parte ng CON-ASwang? Nasa sa iyo ‘yan!